برای کیفیت بیشتر
صدا را زیاد کنید
مهندسین مشاور معماری و شهر سازی عرصه
درباره ما

مهندسیــن مــشاور عرصـــه با توجه به ایـن اصــل که مهـندسین مشـاور نهادی است حرفه‌ای که به مثابه بازوی فنی جامعه در امر توســعه و عــمران کشور مشارکت دارد، در دی ماه 1360 تأسیس و به تناسب ضــرورتها، با بسط تشـکیلات خود به فعالیــت در زمیـنــه‌های گســـترده حرفه‌ای ادامه داده است. اولین فعالیت حرفه‌ای مهندسین مشـاور عرصه تهــیه طـرح ضـربتی، بازســازی آبـادان و طرح جامع و تفصیلی آبادان در جریان جنگ تحمیلی طی سالهای 1361 تا 1364 با استقرار در دفتر محلی آبادان بـوده و تا حال حاضــر در اســـتان‌های مختــلف کشــور و در زمیــنه‌های گـوناگــون طــراحی و برنامه‌ریزی، مــعماری، شهرســازی، طرح‌های آماده‌سـازی زمین، شهرک‌های صـنعتی و برنامه‌ریزی منطقه‌ای و طرحهای تــوسعه گردشــگری ارائه خدمات نموده است. علاوه بــر انجـام فعالـیــت‌های حــرفــه‌ای یاد شــده، بــرای بالا بــردن دانــش کارکنان، کارهای تحقیــقاتی و ترجــمه آخرین دسـت‌آوردهای حرفه‌ای نیز جزئی از فعالیت‌های دائـمی مهندسین مشاور عرصه بوده است.
روز آمد شــدن ابزار و امـکانات تولیــد اطلاعات و مدارک طرحها و اســتفاده از نرم افزارهای نــوین پــردازش اطــلاعـات از آغـــاز فعـــالیت مهندســین مشـاور عرصـــه هــمـواره مـدنظـر قــرار داشـتــه اسـت.
تــحقیق و بررسی و دســتیابی به اســتانداردهای علمی – تحقیقاتی انجام شـده و به روز جــهـان در حوزه فعالــیت هــای حرفــه‌ای شرکــت جایگــاه ویــژه داشــته و هــمــواره امکـانات مخـتلف مهندســین مشـاور اعم از نیروی کارشناسی و امکانات مالی و تجهیزاتی آن در اختیار دستگاههای اجرایی و تحقیقاتی قرار داده شده است.

طراحی سایت توسط راهکارهای نرم افزاری رَسیس، کلیه حقوق این قالب محفوظ میباشد