برای کیفیت بیشتر
صدا را زیاد کنید
بندرعباس_شهر فردا
بزرگترین پروژه تولید مسکن کشور

پروژه بندر عباس

بزرگترین پروژه تولید مسکن کشور


شهرک مسکونی هوشمند 10.000 واحدی شهر بندرعباس نمونه شهرسازی مدرن با رویکرد توسعه پایدارپارک علم و فناوری در مقیاس فراشهری

موقعیت سایت

تحلیل اقلیمی سایت

توپوگرافی سایت

طراحی شهری سایت

نـــــمای جلو از

ساختمان های

4 واحــــــــــــدی

نـــمای پشت از

ساختمان های

4 واحــــــــــــدی

نــــمای جلو از

ساختمان های

6 واحــــــــــــدی

نــــمای پشت از

ساختمان های

6 واحــــــــــــدی

محله شماره 1

محله شماره 2

محله شماره 3

محله شماره 4

محله شماره 5

محله شماره 6

محله شماره 7

پـروژه بـعـدی
مسابقات
طراحی سایت توسط راهکارهای نرم افزاری رَسیس، کلیه حقوق این قالب محفوظ میباشد